2020-2021 Snow Condition

adamg

Active VIP Member
Joined
Mar 8, 2011
Messages
2,974
Reaction score
3,435
Location
S'toon,SK
Lots of snow on my residential street in Saskatoon. And lots of stuck vehicles over the last 4 days to go with it! Including the snow clearing guy with his Dodge with big tires and skid-steer snow clearing rig in tow.
 

MK4TDI

Active VIP Member
Joined
Dec 5, 2010
Messages
2,563
Reaction score
9,450
Location
Saskatchatoon
Good snow around stoon, decent snow around PA and south and east as well, less to the west, and way way less up un lake country, probably only about 4" total up at emma/christopher lakes.
 

adamg

Active VIP Member
Joined
Mar 8, 2011
Messages
2,974
Reaction score
3,435
Location
S'toon,SK
Driving Stoon to PA today, I thought that Stoon to Rosthern was less snow than Duck Lake to PA. It looks pretty nice in that McDowall area, someone had a good time ripping up the center meridian (not legal!).
 

brian29

New member
Joined
Nov 11, 2020
Messages
1
Reaction score
0
Location
brian29
Ngày nay trong tầng lớp càng ngày càng hiện đại,lối sống của hầu như giới trẻ rất thoáng và mới mẻ,vì vậy mà bữa nay trong bài viết này,chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu suy nghĩ mới về tình ái ở giới trẻ để bạn đọc dễ dàng tham khảo hơn,như một cuộc khảo sát thì hiện thời thì giới trẻ có suy nghĩ và sống hết sức thoải mái trong vấn đề tình yêu,bạn có muốn biết thêm về nó không ạ,hãy cùng chúng tôi đi sâu vào trong bài viết nhé,hi vọng sẽ giúp bạn hiểu hơn.

Cuộc khảo sát suy nghĩ mới về tình ở giới trẻ
 • 65% nam giới cảm thấy tiền làm tăng nhu cầu dục tình,riêng nữ giới chỉ có 45% nghĩ vậy.
 • 70% nam giới nghĩ tiền làm tăng thèm muốn dục tình ở nữ.
 • 85% số người muốn kiếm tiền hơn kiếm bạn trăm năm.
 • 90% đồng ý rằng nhiều tiền giúp nâng cao địa vị ở họ.
 • 100% đều khẳng định họ chẳng muốn mất thời gian vào bồ cũ hay những chuyện đã qua.
 • 40% các bạn trẻ dấn thường xuyên xem phim nóng để giải khuây hay học hỏi.
 • 40% nam giới nghĩ rằng lừa dối khi đang yêu là một chuyện khôn cùng thường nhật.
 • Còn 60% phụ nữ luôn có cảm giác nửa kia lừa dối họ.
 • 40% cảm thấy việc đòi hỏi sẽ làm tăng cảm hứng trong mối quan hệ.

nghĩ suy về tình yêu của giới trẻ trong cuộc sống giờ


 • tình yêu là tình cảm cao quý và đẹp đẽ nhất có ở trong trái tim con người.
 • Chính tình ái là nguồn sức mạnh khởi đầu,hình thành và giữ giàng những giá trị đích thực trong cuộc sống con người.
 • Cuộc sống sẽ trở nên hờ hững và bất nghĩa nếu sống mà không có tình ái.
 • tuổi trẻ rất cần có những nhận thức nghiêm chỉnh và đúng đắn trong vấn đề ái tình trong lứa tuổi của mình.
 • tình yêu của tuổi xanh Ngày nay là một vấn đề đang được xác hội quan tâm.

Vậy ái tình ở giới trẻ là như thế nào?
 • Gái gọi sài gòn là tình cảm mặn mòi của một người dành riêng cho một người khác giới nào đó.
 • Đồng thời muốn chung sống và cùng nhau gắn bó đến suốt đời.
 • Trong tình,ai cũng muốn vươn đến xây dựng một ái tình chân chính.
 • lên đường từ sự tình nguyện của hai người,phù hợp với các quan niệm và chuẩn mực đạo đức trong tầng lớp.
 • Sự chân thành,tin cậy,vị tha thông cảm,không vụ lợi và tôn trọng lẫn nhau là những yếu tố quyết định sự hình thành và vững bền trong tình ái.
 • Kết quả đầu tiên của tình yêu chân chính là hôn nhân và gia đình.

Khi nói đến suy nghĩ mới về ái tình ở giới trẻ

Trong bất kỳ thời đại nào,tình ái của tuổi xanh luôn là vấn đề được tầng lớp quan hoài,bởi tình yêu luôn nảy nở ở những trái tim trẻ tuổi và dần đi vào ổn định ở người trưởng thành,trái tim các bạn trẻ luôn có sự rung động mãnh liệt đối với bạn khác giới,đó là bản năng và cũng là những cảm xúc cao quý ở mỗi con người,chính tình ái là cuộc khởi đầu của mỗi thế cuộc đầy ý nghĩa,bắt đầu từ tình yêu,con người tiến tới xây dựng hạnh phúc thế cuộc.

Kết luận

Với những gì gái gọi biên hòa vừa nêu ra cũng đã giúp bạn hiểu hơn phần nào đó về suy nghĩ mới về tình yêu ở giới trẻ rồi phải không ạ,tôi tin rằng với những gợi ý mà chúng ôi vừa mới nêu ra giúp bạn nhiều hơn những gì bạn đang tìm hiểu,trong quá trình tham khảo có phần nào không hiểu bạn có thể liên tưởng ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ ốt nhất về những gì mà chúng tôi đang có nhé,kết thúc bài viết chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc nhé.
 

skid

Active VIP Member
Joined
Jul 13, 2011
Messages
495
Reaction score
827
Location
smithers bc
Ngà y nay trong tầng lớp cà ng ngà y cà ng hiện đại,lối sống của hầu như giới trẻ rất thoáng và mới mẻ,vì vậy mà bữa nay trong bà i viết nà y,chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu suy nghĩ mới v� tình ái ở giới trẻ để bạn đ�c dễ dà ng tham khảo hơn,như một cuộc khảo sát thì hiện th�i thì giới trẻ có suy nghĩ và sống hết sức thoải mái trong vấn đ� tình yêu,bạn có muốn biết thêm v� nó không ạ,hãy cùng chúng tôi đi sâu và o trong bà i viết nhé,hi v�ng sẽ giúp bạn hiểu hơn.

Cuộc khảo sát suy nghĩ mới v� tình ở giới trẻ
 • 65% nam giá»›i cảm thấy tiá»�n là m tăng nhu cầu dục tình,riêng nữ giá»›i chỉ có 45% nghÄ© vậy.
 • 70% nam giá»›i nghÄ© tiá»�n là m tăng thèm muốn dục tình ở nữ.
 • 85% số ngÆ°á»�i muốn kiếm tiá»�n hÆ¡n kiếm bạn trăm năm.
 • 90% đồng ý rằng nhiá»�u tiá»�n giúp nâng cao địa vị ở há»�.
 • 100% Ä‘á»�u khẳng định há»� chẳng muốn mất thá»�i gian và o bồ cÅ© hay những chuyện đã qua.
 • 40% các bạn trẻ dấn thÆ°á»�ng xuyên xem phim nóng để giải khuây hay há»�c há»�i.
 • 40% nam giá»›i nghÄ© rằng lừa dối khi Ä‘ang yêu là má»™t chuyện khôn cùng thÆ°á»�ng nhật.
 • Còn 60% phụ nữ luôn có cảm giác ná»­a kia lừa dối há»�.
 • 40% cảm thấy việc đòi há»�i sẽ là m tăng cảm hứng trong mối quan hệ.

nghĩ suy v� tình yêu của giới trẻ trong cuộc sống gi�


 • tình yêu là tình cảm cao quý và đẹp đẽ nhất có ở trong trái tim con ngÆ°á»�i.
 • Chính tình ái là nguồn sức mạnh khởi đầu,hình thà nh và giữ già ng những giá trị đích thá»±c trong cuá»™c sống con ngÆ°á»�i.
 • Cuá»™c sống sẽ trở nên há»� hững và bất nghÄ©a nếu sống mà không có tình ái.
 • tuổi trẻ rất cần có những nhận thức nghiêm chỉnh và đúng đắn trong vấn Ä‘á»� ái tình trong lứa tuổi của mình.
 • tình yêu của tuổi xanh Ngà y nay là má»™t vấn Ä‘á»� Ä‘ang được xác há»™i quan tâm.

Vậy ái tình ở giới trẻ là như thế nà o?
 • Gái gá»�i sà i gòn là tình cảm mặn mòi của má»™t ngÆ°á»�i dà nh riêng cho má»™t ngÆ°á»�i khác giá»›i nà o đó.
 • Ä�ồng thá»�i muốn chung sống và cùng nhau gắn bó đến suốt Ä‘á»�i.
 • Trong tình,ai cÅ©ng muốn vÆ°Æ¡n đến xây dá»±ng má»™t ái tình chân chính.
 • lên Ä‘Æ°á»�ng từ sá»± tình nguyện của hai ngÆ°á»�i,phù hợp vá»›i các quan niệm và chuẩn má»±c đạo đức trong tầng lá»›p.
 • Sá»± chân thà nh,tin cậy,vị tha thông cảm,không vụ lợi và tôn trá»�ng lẫn nhau là những yếu tố quyết định sá»± hình thà nh và vững bá»�n trong tình ái.
 • Kết quả đầu tiên của tình yêu chân chính là hôn nhân và gia đình.

Khi nói đến suy nghĩ mới v� ái tình ở giới trẻ

Trong bất kỳ th�i đại nà o,tình ái của tuổi xanh luôn là vấn đ� được tầng lớp quan hoà i,bởi tình yêu luôn nảy nở ở những trái tim trẻ tuổi và dần đi và o ổn định ở ngư�i trưởng thà nh,trái tim các bạn trẻ luôn có sự rung động mãnh liệt đối với bạn khác giới,đó là bản năng và cũng là những cảm xúc cao quý ở mỗi con ngư�i,chính tình ái là cuộc khởi đầu của mỗi thế cuộc đầy ý nghĩa,bắt đầu từ tình yêu,con ngư�i tiến tới xây dựng hạnh phúc thế cuộc.

Kết luận

Với những gì gái g�i biên hòa vừa nêu ra cũng đã giúp bạn hiểu hơn phần nà o đó v� suy nghĩ mới v� tình yêu ở giới trẻ rồi phải không ạ,tôi tin rằng với những gợi ý mà chúng ôi vừa mới nêu ra giúp bạn nhi�u hơn những gì bạn đang tìm hiểu,trong quá trình tham khảo có phần nà o không hiểu bạn có thể liên tưởng ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ ốt nhất v� những gì mà chúng tôi đang có nhé,kết thúc bà i viết chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc nhé.
What he said
 

Slamnek

Active VIP Member
Joined
Nov 14, 2006
Messages
2,810
Reaction score
1,354
Location
Kitscoty
Pretty quiet in here. Is everyone keeping snow reports to themselves??
 

adamg

Active VIP Member
Joined
Mar 8, 2011
Messages
2,974
Reaction score
3,435
Location
S'toon,SK
I posted a dedicated thread, but I might as well mention here. I'm looking to join other people on sled trips to BC. If you are in the Saskatoon area (or go through on your way there) and have room for one more, let me know. Even if it's just two of us, I'd be interested in going.
 
Top Bottom